a life dedicated to Humanity

i bow to...
seekers
a mother for all
love & compassion
meditation
yoga
primordial mother
the blossom time
truth
freedom
nirmala
The
experience
may god bless you

I BOW TO ALL THE SEEKERS OF TRUTH

Aš lenkiuosi visiems tiesos ieškotojams

Šiais žodžiais Šri Matadži Nirmala Devi pradėdavo savo viešas programas daugiau nei keturiasdiešimt metų daugybėje įvairių šalių.

SEEKERS

Ieškotojai

Tačiau yra vienas žmonių tipas, aukštesnis už visus kitus… ypatinga rūšis žmonių, kuriuos Aš vadinu ieškotojais, ir šie ypatingi žmonės ieško kelio į dvasios lygį, jie nėra patenkinti savo žmogišku sąmoningumu, todėl jie ieško aukštesnės būsenos ir, kai jie tampa ieškotojais, jie randa išeitį šiais moderniais laikais.

Fremantle Town Hall, Perth (Australia), 8 February 1992

A MOTHER FOR ALL

Motina visiems

Taigi, ši Kundalini, kuri yra jūsų Motina, ji yra čia tam, kad jus aprūpintų, puoselėtų jus, prižiūrėtų jus, kad jus augintų... duodama jums aukštesnę asmenybę – aukštesnę, platesnę, gilesnę asmenybę.

11/08/91 Germany

LOVE & COMPASSION

Meilė ir atjauta

... nėra lengva suprasti Dievą. Jis sukūrė visa šią visatą iš Savo malonės ir meilės. Jis sukūrė jus, kaip žmones, taip pat iš Savo malonės ir meilės. Jam nieko nereikia. Tačiau Jis myli. Ir jūs negalite suprasti žmogaus, kuris myli be jokių priežasčių, be atpildo... tiesiog myli, meilės vardan. Mes negalime pagalvoti apie bet kokį žmogų, kuris galėtų taip mylėti, vien dėl meilės. Tik po realizacijos, kai vis labiau paaugate, jūs suvokiate, kad mylėti yra pats didžiausias džiaugsmas.

11/05/83 London - Caxton Hall -- England

MEDITATION

Meditacija

Meditacija yra vienintelis būdas jums augti, nes medituodami patenkate į tylą, į bemintę būseną. Tada prasideda sąmonės augimas. Bemintė būsena reiškia, kad jūs esate sąmoningi, tačiau nėra minčių. Tampate tylūs.Tai yra bemintė būsena. Ir ši bemintė būsena yra ta, kuri suteikia jums visišką vidinę ramybę.

England 1991

YOGA

Joga

SAHADŽA JOGA – UNIKALUS ATRADIMAS
Kaip motina, turėčiau pasakyti, kad pagaminau maistą jums. Kodėl turėtumėtė nerimauti, kaip jis padarytas? Jeigu esate alkani, turite valgyti. Jeigu nesate alkani, tačiau tik smalsūs, tada ką galiu padaryti? Aš negaliu jūsų priversti valgyti ir negaliu padaryti jus alkanus diskusijomis ir pamokslais. Aš palieku tai jūsų pačių išminčiai ir laisvei, kad pajustumėte tą ilgesį. Žodis Sahadža (Saha + dža) reiškia gimęs kartu arba įgimtas. Kad ir kas būtų įgimta, tai pasireiškia be pastangų. Todėl Sahadža Joga yra pavadinimas duotas mano sistemai, kuri veikia be pastangų, lengvai, spontaniškai. Tai yra dalis gamtos, galite vadinti tai gyvybės šaltiniu – Dievišku gyvybingumu.

England 1979

PRIMORDIAL MOTHER

Pirmapradė Motina

Kundalini buvo aprašyta, turiu pasakyti, visuose šventuosiuose raštuose, buvo aprašyta visuose raštuose be išimties … Biblijoje Kundalini buvo aprašyta taip, kad ji pavadinta ne Kundalini, bet jie ją apibūdino kaip degantį krūmą, ugnies liežuvius.

1977 New Delhi (India)

Tai yra jūsų tyras noras, kuris suveiks, nes ši Kundalini yra tyro troškimo energija, tai Visagalio Dievo noras, moteriškasis aspektas, motina, galima sakyti Pirmapradė Motina, kuri atsispindi jūsų Kundalini energijoje.

1994 Royal Albert Hall, London UK

THE BLOSSOM TIME

Žydėjimo metas

DABAR ATĖJO ŽYDĖJIMO METAS
Gyvybės medyje galėjo būti labai nedaug žiedų, tačiau dabar atėjo žydėjimo metas. Jų ilgesio aromatas kolektyviškai įkūnyjo Sahadža Jogos atėjimą. Daug kas įšoks į bemintės būsenos plotmę, kur susipažins su tikruoju savimi ir pradės tapatintis su savo universaliąja prigimtimi. Nusipelniusieji gaus sostą savo vidinės būtybės, kuri valdo taikos padanges ir dieviškos meilės vandenynus ir aukščiausią išmintį savyje, kuri yra beribė.

England, 1979

Įvyko 920 viešųjų programų
34 šalyse
pirma - 1972-04-09
paskutinė - 2004-04-17

TRUTH

Tiesa

Jei mūsų paprašytų suprasti tiesą tokią, kokia ji yra, mes negalėtume suvokti. Mes negalime jos valdyti. Mes negalime jos kontroliuoti. Tiktai, kaip mokslininkams, mums reikia turėti atvirą mąstymą pamatyti tai, kokia ji yra. Eidami į universitetą ar kolegiją, mes bandome atrasti kas ten yra, tokiu pačiu būdu, kai mums reikia atrasti tiesą, turime būti labai atviro mąstymo. Tačiau, kai kalbame apie meilę, privalome žinoti, kad meilė ir tiesa yra tas pats dalykas. Visai nėra skirtumo tarp Dievo meilės ir pačios tiesos.
... jūs esate Dvasia. Nesate šis kūnas. Nesate šis protas. Jūs esate Dvasia. Tai yra aukščiausia tiesa.

May 1986 - Houston - U.S.A.

FREEDOM

Laisvė

Būkite geri sau. Būkite maloningi sau ir gaukite savo realizaciją. Tai yra paprastas dalykas, kurį, kaip Motina, noriu jums pasakyti. Nieko nereikia daryti, tiktai gauti savo realizaciją... Jūsų niekas neverčia, jūsų laisvė yra visiškai gerbiama. Jeigu jūsų laisvė nebūtų gerbiama, kaip jūs galėtumėte ja mėgautis, savo dvasios laisve? Taigi, visa tai yra jūsų rankose, būkite laisvi ir priimkite, net jei ir gausite ar negausite realizacijos.

Australia Monday, April 6th, 1981

NIRMALA

Tyra

Šri Matadži Nirmala Devi gimė Kovo 21 dieną 1923 metais Čindwaroje, centrinėje Indijoje, Madhya Pradesh valstijoje. Šri Matadži parodė nepaprastą išmintį būdama vaikas ir Gandhi pakvietė ją apsistoti savo ašrame kai jai buvo tik 7 metai. Būdama jauna mergina, ji stovėjo Indijos laisvės kovų priešakyje, drąsiai kovodama išvien su Mahatma.

Po Indijos nepriklausomybės paskelbimo Šri Matadži vedė jauną diplomatą Chandrika Prasad Srivastava Balandžio 7 dieną 1947 metais. Po vestuvių...

read more

THE EXPERIENCE

MAY GOD BLESS YOU

Telaimina jus Dievas

Šiais žodžiais Šri Matadži Nirmala Devi pabaigdavo savo viešas programas.